Kwalifikacje i doświadczenie PBiAP

Kwalifikacje i doświadczenie

Dr Dariusz Płąchocki

Podstawą należytego wykonania powierzonych PBiAP zadań są moje kwalifikacje i doświadczenie.

Jako właściciel biorę odpowiedzialność za dobór zespołu i sposób realizacji zleceń oraz merytoryczną i techniczną jakość wykonywanych opracowań.

Jestem doświadczonym biologiem, wyspecjalizowanym w zakresie biologii środowiskowej i przyrodniczych badań terenowych.

Od blisko 20 lat zajmuję się wdrożeniowymi pracami z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego

Prowadzę własne badania i biorę udział w badaniach naukowych w zakresie ekologii środowisk wodnych. Jestem czynnie zaangażowany w kreowanie systemu ochrony środowiska na szczeblu krajowym i regionalnym. Angażuję się w działania na rzecz ochrony przyrody. Biorę aktywny udział i wspieram inicjatywy naukowe jak i poważne inicjatywy społeczne w tym zakresie. Biorę udział w projektach aktywnej ochrony obszarów przyrodniczo cennych. Prowadzę badania w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Uczestniczę w projektach badawczych i wdrożeniowych. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych konferencjach, seminariach, kursach i warsztatach.

Posiadam konkretną i praktyczną wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych oraz blisko 20 letnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

Posiadam duże doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i kierowania zespołami eksperckimi. Realizowałem liczne projekty obejmujące realizację badań i analiz środowiska – zarówno z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko jak i z zakresu prac dokumentacyjnych i planistycznych na potrzeby ochrony przyrody.

Wybrane projekty

Realizacja utrzymaniowych prac bagrowniczych

Ekspertyza przyrodnicza w zakresie potencjalnego oddziaływania planowanych prac utrzymaniowych dotyczących bagrowania koryta rzeki Wisły na siedliska chronionych gatunków ptaków, ryb oraz mięczaków - wykonanie pięciu odrębnych opracowań eksperckich dla różnych lokalizacji

Realizacja: 2022
Zlecający: RZGW Warszawa

Porealizacyjny monitoring przyrodniczy obwodnicy Inowrocławia

Monitoring przyrodniczy funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na odcinku obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 oraz na drogach dojazdowych.

Realizacja: 2020-2022
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska ECO-ANALYSE / GDDKiA Bydgoszcz

Ochrona obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Wykonanie 3 niezależnych ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla populacji ptaków: lęgowych, migrujących i zimujących, stanowiących przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Realizacja: 2021-2022
Zlecający: RDOŚ Bydgoszcz

Remont progu podpiętrzającego Stopień wodny we Włocławku

Nadzór przyrodniczy oraz monitoring środowiska rzeki przy pracach remontowych w okresach wstrzymania i ograniczenia przepływu na rzece Wiśle na Stopniu Wodnym Włocławek

Realizacja: 2021-2022
Zlecający: Budownictwo Hydrotechniczne UHRS

Monitoring obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Monitoring ornitologiczny obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 w województwie kujawsko-pomorskim

Realizacja: 2021
Zlecający: RDOŚ Bydgoszcz

Budowa 4 Zespołów Elektrowni Fotowoltaicznych

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych terenów przeznaczonych pod inwestycje fotowoltaiczne oraz opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć – 4 Zespoły Elektrowni Fotowoltaicznych (ZEF Zawada, ZEF Lubania-Lipiny, ZEF Zalesie Królewskie, ZEF Luszkowo).

Realizacja: 2021
Zlecający: Ziembud

Budowa Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu oraz nadzór nad realizacją prac w ramach projektu pn.: „Budowa Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy”.

Realizacja: 2021
Zlecający: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Eksploatacja zakładu produkcji krzemionki Solvay we Włocławku

Badania ichtiobiologiczne i analizy hydrobiologiczne w ramach monitoringu Wisły w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki SOLVAY we Włocławku.

Realizacja: 2016-2021
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse / Solvay Poland Sp. z o.o.

Ochrona obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026

Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Realizacja: 2021
Zlecający: RDOŚ Bydgoszcz

Budowa trasy tramwajowej i przebudowa ulic w Bydgoszczy

Nadzór przyrodniczy nad projektem pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych”.

Realizacja: 2019-2021
Zlecający: Inko Consulting

Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka

Wykonanie badań inwentaryzacyjnych ichtiobiologicznych oraz hydrobiologicznych środowisk rzeki Wisły i jej koryt bocznych w rejonie elementów planowanej infrastruktury przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”

Realizacja: 2021
Zlecający: Biuro Usług Przyrodniczych Bio-Ekspert / Energa Invest Sp. z o.o.

Zarządzanie ochroną obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło PLH04007

Wykonanie ekspertyzy herpetologicznej na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro Gopło PLH04007

Realizacja: 2020
Zlecający: RDOŚ Bydgoszcz

Porealizacyjny monitoring przyrodniczy Autostrady A1

Monitoringu fauny w ramach projektu pn. „Badania monitoringowe związane z eksploatacją AUTOSTRADY A-1 TORUŃ-STRYKÓW – odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300.

Realizacja: lata 2017-2019
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse / GDDKiA Bydgoszcz

Wpływ na środowisko awarii w oczyszczalni ścieków Czajka

Wykonanie badań ichtiofauny i malakofauny obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły, poddanych wpływowi zanieczyszczeń wprowadzonych w wyniku awarii rurociągu Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie.

Realizacja: 2019
Zlecający: RDOŚ Warszawa

Zarządzanie ochroną obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029

Wykonanie ekspertyzy ichtiologicznej obejmującej inwentaryzację gatunków ryb - w obszarze Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029

Realizacja: 2018
Zlecający: RDOŚ Warszawa

Remont obiektów kompleksu Młyna Rothera w Bydgoszczy

Prace przyrodnicze związane z projektem„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy".

Realizacja: 2018
Zlecający: Budimex S.A.

Wpływ na środowiska wodne i ichtiofaunę fabryki SERY ICC Pasłęk

Analizy ichtiologiczne dot. konsekwencji środowiskowych awarii przemysłowej w zakładach SERY ICC Pasłęk Sp. z o.o.

Realizacja: 2018
Zlecający: Kancelaria Radców Prawnych CIC Pikor Behnke

Przebudowa i odbudowa zamku pokrzyżackiego w Świeciu

Opracowanie Raportu Oddziaływania na obszar Natura 2000 Zamek Świecie PLH040025 dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę i odbudowę Zamku Pokrzyżackiego w Świeciu.

Realizacja: 2018
Zlecający: Snug.pl

eDNA

Zarządzanie ochroną obszaru Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002

Inwentaryzacja kozy Cobitis taenia w części obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002

Realizacja: 2017
Zlecający: RDOŚ Poznań

Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w Bydgoszczy

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenów inwestycji „Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy” oraz opracowanie eksperckie jej wyników wraz z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Realizacja: 2017
Zlecający: MP Mosty Sp.z o.o

Wpływ na środowisko wodne oczyszczalni Ścieków w Toruniu

Sporządzenie opracowania z zakresu ichtiologii, dotyczącego wpływu wprowadzanych ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły, wylotem zlokalizowanym w 739,80 km

Realizacja: 2016
Zlecający: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Zagospodarowanie terenów górniczych w Bydgoszczy

Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji ichtiologicznej terenów górniczych przy ul Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z opracowaniem wyników oraz analizą wpływu planowanego zagospodarowania terenu na środowisko wodne

Realizacja: 2015
Zlecający: Ekostudium / Miasto Bydgoszcz

Zagospodarowanie piętrzeń wodnych na rzece Łupawie

Opracowanie założeń koncepcyjnych ekstensywnego rybackiego wykorzystania infrastruktury dawnego gospodarstwa rybackiego w Żelkowie.

Realizacja: 2013
Zlecający: DO-WAT sp. jawna W.A.D. Drzewieccy.

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków z Anwil S.A

Badania oraz ocena wpływu na środowisko przyrodnicze odprowadzania do rzeki Wisły ścieków z instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie i w otoczeniu ANWIL S.A.

Realizacja: 2013
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse / Chemeko Sp. z o.o.

Budowa Elektrowni Gazowo-Parowej we Włocławku

Wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych wariantów lokalizacji ujęcia wód z rzeki Wisły i zrzutu ścieków, na potrzeby planowanej Elektrowni Gazowo-Parowej we Włocławku.

Realizacja: 2012
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń / Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Grupa GDF SUEZ Energia Polska.

Budowa Systemowej Elektrowni Węglowej o mocy 2000 MW w Rajkowach

Badania hydrobiologiczne dolnej Wisły, na potrzeby projektu: „Budowa systemowej Elektrowni Węglowej O Mocy 2000 MW w Rajkowach gm. Pelplin, woj. pomorskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inwestycjami powiązanymi”

Realizacja: 2012
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń /Kancelaria Radców Prawnych CIC Pikor Behnke

Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego wraz energetycznym zagospodarowaniem rzeki

Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”

Realizacja: 2012
Zlecający: Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse / Energum Drwęca


Pełna lista zrealizowanych projektów

Nadzór przyrodniczy nad realizacją prac hydrobudowy we Włocławku

PBiAP 2022. Nadzór przyrodniczy oraz monitoring środowiska rzeki w okresach wstrzymania i graniczenia przepływu na rzece Wiśle na STOPNIU WODNYM WŁOCŁAWEK (zabezpieczenie udziału specjalistów ornitologa, ichtiologa, zoologa oraz botanika – siedliskoznawcy

Ekspertyza ichtiologiczna - Rezerwat przyrody RZEKA DRWĘCA

PBiAP 2022. Wykonanie ichtiobiologicznych badań terenowych oraz analiz studialnych dorzecza Drwęcy w kontekście potrzeb powiększenia rezerwatu przyrody "Rzeka Drwęca" - inwentaryzacja rzek oraz ocena stany ochrony gatunków ichtiofauny.

Obsługa inwestycji - Budowa drogi w Bydgoszczy

PBiAP 2022. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji wraz z obsługą doradztwa eksperckiego projektu pn. Budowa DROGI 15KD-D (ul. Paderewskiego) w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Nadzór przyrodniczy - Remont Młynów Rothera w Bydgoszczy

PBiAP 2022. Usługa nadzoru przyrodniczego - Budowa: Aranżacja wnętrz Młynów Rothera w Bydgoszczy

Badania obszaru WŁOCŁAWSKA DOLINA WISŁY PLH040039

PBiAP 2022. Wykonanie ichtiobiologicznych badań rzeki Mień i rzeki Wisły oraz opracowanie ekspertyzy na potrzeby zarządzania ochroną populacji gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039

Nadzór przyrodniczy - naprawa progu wodnego we Włocławku

PBiAP 2021. Nadzór przyrodniczy - zabezpieczenie zaplecza nadzoru, koordynacja i raportowanie. Projekt pn.: „Naprawa PROGU PODPIĘTRZAJĄCEGO DOLNE STANOWISKO STOPNIA WODNEGO WŁOCŁAWEK”

Opinia przyrodnicza - Próg wodny

PBiAP 2021. Sporządzenie opinii przyrodniczej dot. Zadania pn. „Naprawa progu podpiętrzającego dolne stanowisko SW Włocławek”.

Monitoring siedlisk przyrodniczych - SANDR WDY PLH040017

PBiAP 2021. Monitoring siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 SANDR WDY PLH040017 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Ekspertyza przyrodnicza - Stopień Wodny we Włocławku

PBiAP 2021. Sporządzenie ekspertyzy oddziaływania wstrzymania przepływu na Stopniu Wodnym we Włocławku na obszary chronione wraz z określeniem działań zaradczych i pełnieniem nadzoru przyrodniczego

Nadzór przyrodniczy oraz monitoring środowiska rzeki Wisły

PBiAP 2021. Nadzór przyrodniczy oraz monitoring środowiska rzeki w okresach wstrzymania i graniczenia przepływu na rzece Wiśle na STOPNIU WODNYM WŁOCŁAWEK (zabezpieczenie udziału specjalistów ornitologa, ichtiologa, zoologa oraz botanika - siedliskoznawcy)

Monitoring porealizacyjny wpływu na środowisko DROGI EKSPRESOWEJ S8

PBiAP 2021. Wykonanie inwentaryzacji tropów, montaż urządzeń monitorujących oraz sporządzenie opracowania w zakresie antropopresji na przejścia dla zwierząt, na potrzeby monitoringu porealizacyjnego DROGI EKSPRESOWEJ S8 od granicy województwa mazowieckiego - km 561+073 do Jeżewa

Monitoring siedlisk przyrodniczych w 3 obszarach Natura 2000

PBiAP 2021. Monitoring siedlisk przyrodniczych 3150, 6430 i 9170 oraz identyfikacja zagrożeń na obszarach Natura 2000 – DOLNA WISŁA, SOLECKA DOLINA WISŁY I WŁOCŁAWSKA DOLINA WISŁY

Inwentaryzacja użytków ekologicznych - Gmina Dragacz

PBiAP 2021. Wykonanie inwentaryzacji terenowej oraz opracowanie „Inwentaryzacji użytków ekologicznych na terenie GMINY DRAGACZ”

Monitoring siedlisk przyrodniczych - POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE

PBiAP 2021. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000 POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE PLH300026 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Inwentaryzacja entomologiczna - ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU

PBiAP 2021. Inwentaryzacja występowania populacji gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - 4038 czerwończyk fioletek Lycaena helle na obszarze Natura 2000 PLH040027 ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU

Ekspertyza - Natura 2000

PBiAP 2021. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla populacji lęgowych przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 BORY TUCHOLSKIE PLB220009

Ekspertyza - Natura 2000

PBiAP 2021. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla włochatki na obszarze Natura 2000 BORY TUCHOLSKIE PLB220009”

Inwentaryzacja przyrodnicza - inwestycja drogowa

PBiAP 2021. Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach projektu pn.: „Przebudowa DROGI GMINNEJ NR 130703C – ul. Jana Kasprowicza w Barcinie”

Nadzór przyrodniczy - inwestycja drogowo - kolejowa

PBiAP 2019, 2020, 2021. Prace związane z nadzorem przyrodniczym i botaniczno-dendrologicznym w ramach projektu Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn. „Budowa TRASY TRAMWAJOWEJ wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych

Nadzór przyrodniczy nad pracami kompenscaji przyrodniczej inwestycji drogowymi w Bydgoszczy

PBiAP 2021. Nadzór nad wykonaniem prac kompensacji przyrodniczej związanej z pracami remontowymi oświetlenia ulic w Bydgoszczy.

Obsługa przyrodnicza - inwestycja budowlana

PBiAP 2021. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego dla inwestycji pn. "Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy"

Nadzór przyrodniczy - prace wycinki

PBiAP 2021. Nadzór przyrodniczy nad realizacją prac wycinki drzew rosnących na działce nr 7/15 obręb 221 przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy

Inwentaryzacja przyrodnicza - teren planowanej inwestycji

PBiAP 2021. Wykonanie badań inwentaryzacyjnych ichtiobiologicznych oraz hydrobiologicznych środowisk rzeki Wisły i jej koryt bocznych w rejonie elementów planowanej infrastruktury przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA STOPNIA WODNEGO NA WIŚLE PONIŻEJ WŁOCŁAWKA”

Inwentaryzacja przyrodnicza - teren planowanej inwestycjina

PBiAP 2021. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu oraz nadzór nad realizacją prac w ramach projektu pn.: „BUDOWA KAMPUSU AKADEMII MUZYCZNEJ W BYDGOSZCZY wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy”

Obsługa przyrodnicza przygotowania inwestycji - fotowoltaika

PBiAP 2020. Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej terenów przeznaczonych pod inwestycje fotowoltaiczne (ZESPÓŁ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH ZAWADA) oraz opracowanie dokumentacji w postaci raportów wynikowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia

Obsługa przyrodnicza przygotowania inwestycji - fotowoltaika

PBiAP 2020. Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej terenów przeznaczonych pod inwestycje fotowoltaiczne (ZESPÓŁ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH LUBANIA - LIPINY) oraz opracowanie dokumentacji w postaci raportów wynikowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia

Obsługa przyrodnicza przygotowania inwestycji - fotowoltaika

PBiAP 2020. Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej terenów przeznaczonych pod inwestycje fotowoltaiczne (ZESPÓŁ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH ZALESIE KRÓLEWSKIE) oraz opracowanie dokumentacji w postaci raportów wynikowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia

Obsługa przyrodnicza przygotowania inwestycji - fotowoltaika

PBiAP 2020. Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej terenów przeznaczonych pod inwestycje fotowoltaiczne (ZESPÓŁ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH LUSZKOWO) oraz opracowanie dokumentacji w postaci raportów wynikowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia

Porealizacyjny monitoring przyrodniczy inwestycji drogowej

PBiAP 2020, 2021. Monitoring przyrodniczy obejmujący badania funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na odcinku obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 oraz na drogach dojazdowych wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów oraz wskazaniem ewentualnych działań minimalizujących zjawisko barierowości i śmiertelności zwierząt.

Monitoring przyrodniczy obszaru oddziaływania zakładu przemysłowego

PBiAP 2020. Badania ichtiobiologiczne i analizy hydrobiologiczne w ramach monitoringu Wisły w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji ZAKŁADU PRODUKCJI KRZEMIONKI SOLVAY we Włocławku - seria jesienna 2020

Ekspertyza ornitologiczna - OSTOJA NADGOPLAŃSKA

PBiAP 2020. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 OSTOJA NADGOPLAŃSKA PLB040004

Monitoring ornitologiczny - OSTOJA NADGOPLAŃSKA

PBiAP 2020. Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 OSTOJA NADGOPLAŃSKA PLB040004 – ptaki

Ekspertyza ornitologiczna - OSTOJA NADGOPLAŃSKA

PBiAP 2020. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 OSTOJA NADGOPLAŃSKA PLB040004 – ptaki

Monitoring ornitologiczny - DOLINA DOLNEJ WISŁY

PBiAP 2020. Monitoring ornitologiczny obszaru Natura 2000 DOLINA DOLNEJ WISŁY PLB040003 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Ekspertyza botaniczna - UROCZYSKA ŁĄCKIE

PBiAP 2020. Wykonanie ekspertyzy botanika-fitosocjologa obejmującej inwentaryzację przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 UROCZYSKA ŁĄCKIE PLH140021 - siedliska przyrodnicze i rośliny

Gospodarowanie wodami na stopniu wodnym we Włocławku

PBiAP 2020. Wykonanie ekspertyzy, której celem jest ustalenie zasad gospodarowania wodami na stopniu wodnym we Włocławku

Inwentaryzacja herpetologiczna - SOLECKA DOLINA WISŁY

PBiAP 2020. Inwentaryzacja występowania oraz ocena stanu zachowania gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - 1188 kumak nizinny Bombina bombina na obszarze Natura 2000 SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003

Ekspertyza - DOLINY BRDY I STĄŻKI W BORACH TUCHOLSKICH

PBiAP 2020. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 DOLINY BRDY I STĄŻKI W BORACH TUCHOLSKICH PLH040023 – wydra, traszka grzebieniasta, bóbr europejski

Ekspertyza herpetologiczna - SANDR WDY

PBiAP 2020. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 SANDR WDY PLH040017 - płazy;

Monitoring przyrodniczy obszaru oddziaływania zakładu przemysłowego

Badania ichtiobiologiczne i analizy hydrobiologiczne w ramach monitoringu Wisły w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji ZAKŁADU PRODUKCJI KRZEMIONKI SOLVAY we Włocławku - seria wiosenna 2020

Ekspertyza przyrodnicza obejmująca 3 obszary Natura 2000

PBiAP 2020. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: DYBOWSKA DOLINA WISŁY PLH040011, NIESZAWSKA DOLINA WISŁY PLH040012, SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003 (ryby i minogi), SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003 (wydra)

Kompensacja przyrodnicza - inwestycja drogowa

PBiAP 2020. Realizacja działań kompensacji przyrodniczej w ramach zadania "BUDOWA ULICY BYSZEWSKIEJ W BYDGOSZCZY" - Zlecenie nr 7/BET/2393/2020 z dnia 12.02.2020 wystawione w Bydgoszczy

Ekspertyza przyrodnicza - Obszar Natura 2000 JEZIORO GOPŁO

PBiAP 2020. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 JEZIORO GOPŁO PLH04007 – płazy

Ekspertyza teriologiczna - SANDR WDY

PBiAP 2020. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony Natura 2000 SANDR WDY PLH040017 – wydra, w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

Porealizacyjny monitoring - Obwodnica Inowrocławia

PBiAP 2019. Monitoring funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na odcinku OBWODNICY INOWROCŁAWIA w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 etap I od DK 15 do DK 25 od km 4+880 do km 22+968 oraz na drogach dojazdowych wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów oraz wskazaniem ewentualnych działań minimalizujących zjawisko barierowości i śmiertelności zwierząt w roku 2019

Monitoring przyrodniczy obszaru oddziaływania zakładu przemysłowego

PBiAP 2019. Badania ichtiobiologiczne i analizy hydrobiologiczne w ramach monitoringu Wisły w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki SOLVAY we Włocławku - seria jesienna 2019

Monitoring porealizacyjny inwestycji drogowej - Autostrada A1

PBiAP 2019. Monitoring populacji zwierząt (płazów i ssaków) na obszarze potencjalnego oddziaływania AUTOSTRADY A1 od Torunia do granicy woj. kujawsko-pomorskiego.

Badania wpływu awarii przemysłowej na środowisko rzeki Wisły

PBiAP 2019. Wykonanie badań stanu populacji gatunków ichtiofauny i malakofauny stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 KAMPINOSKA DOLINA WISŁY PLH140029, poddanych wpływowi zanieczyszczeń wprowadzonych do rzeki Wisły w wyniku awarii rurociągu przesyłowego do OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „CZAJKA” W WARSZAWIE

Monitoring wpływu inwestycji drogowej na awifaunę - Autostrada A1

PBiAP 2019. Monitoring śmiertelności ptaków na odcinku AUTOSTRADY A1 od Torunia do granicy woj. kuj. - pom.

Inwentaryzacje siedlisk przyrodniczych w 3 obszarach Natura 2000

PBiAP 2019. Wykonanie inwentaryzacji terenowej oraz opracowanie dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000: NIESZAWSKA DOLINA WISŁY PLH040012, DYBOWSKA DOLINA WISŁY PLH040011, SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003

Inwentaryzacja pomników przyrody gminy Dragacz

PBiAP 2019. Wykonanie inwentaryzacji terenowej pomników przyrody oraz opracowania pn.:„Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie GMINY DRAGACZ”

Analiza oddziaływania inwestycji hydrotechnicznej na rzece Dunajec

PBiAP 2019. Analiza uwarunkowań przyrodniczych i proceduralno-prawnych realizacji STOPNIA WODNEGO NA DOLNYM DUNAJCU dla potrzeb ujęcia wody pitnej

Monitoring przyrodniczy obszaru oddziaływania zakładu przemysłowego

PBiAP 2019. Wykonanie hydrobiologicznych badań terenowych (seria wiosenna) oraz analiz laboratoryjnych w ramach monitoringu wpływu na biocenozy Wisły odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki SOLVAY we Włocławku

Obsługa przyrodnicza inwestycji drogowej w Bydgoszczy

PBiAP 2019. Usługi obejmujące nadzór przyrodniczy i wsparcie proceduralno-prawne, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu oraz kompensacji przyrodniczej przy inwestycji: „Budowa II etapu ULICY OGIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki oraz z budową infrastruktury towarzyszącej”

Inwentaryzacja przyrodnicza - inwestycja budowlana w Bydgoszczy

PBiAP 2019. Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. EMILA WARMIŃSKIEGO 17 w Bydgoszczy, pod kątem występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków i nietoperzy wraz z przygotowaniem wniosku o zgodę na zniszczenie stwierdzonych siedlisk, w zawiązku z zaplanowanymi pracami budowlanymi

Ekspertyza przyrodnicza - inwestycja budowlana w Świeciu

PBiAP 2019. Specjalistyczne badania chiropterologiczne na terenie ZAMKU POKRZYŻACKIEGO W ŚWIECIU - wykorzystanie obiektu w okresie zimowania

Analiza szkody środowiskowej w Ichtiofaunie Wisły

PBiAP 2019. Ekspertyza ichtiologiczna w zakresie szkody w ichtiofaunie rzeki Wisły poniżej STOPNIA WODNEGO WE WŁOCŁAWKU powstałej w wyniku działań wstrzymywania przepływu rzecznego

Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby przygotowania inwestycji - Toruń

PBiAP 2019. Opracowanie przyrodnicze danych do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia TORUŃSKA KOLEJ GONDOLOWA

Monitoring porealizacyjny wpływu Atostrady A1 na herpetofaunę

PBiAP 2018. Przeprowadzenie monitoringu herpetofauny w ramach projektu pn. „Badania monitoringowe związane z eksploatacją AUTOSTRADY A-1 TORUŃ-STRYKÓW – odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300, Cześć 2 - Monitoring stanu zachowania populacji płazów występujących w sąsiedztwie A-l Toruń-Stryków na odcinku autostrady A-l Toruń-Stryków od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151 + 900 do km 244+300” (Umowa z dnia 01.03.2018

Ekspertyza malakologiczna - KAMPINOSKA DOLINA WISŁY

PBiAP 2018. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w ramach projektu pn. „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 –inwentaryzacja gatunków i siedlisk” - Wykonanie ekspertyzy malakologicznej obejmującej inwentaryzację gatunku małża - 1032 skójka gruboskorupowa (Unio crassus) w obszarze Natura 2000 KAMPINOSKA DOLINA WISŁY PLH140029

Ekspertyza ichtiologiczna - KAMPINOSKA DOLINA WISŁY

PBiAP 2018. Wykonanie ekspertyzy ichtiologicznej obejmującej inwentaryzację gatunków ryb - 1146 kozy złotawej (Sabanejewia aurata), 1149 kozy (Cobitis taenia) i 6144 kiełbia białopłetwego (Romanogobio albipinnatus) w obszarze Natura 2000 KAMPINOSKA DOLINA WISŁY PLH140029

Nadzór przyrodniczy nad realizacją działań ochrony czynnej

PBiAP 2018. Nadzór przyrodniczy nad działaniami czynnej ochrony w REZERWACIE PRZYRODY „JEZIORO RAKUTOWSKIE”

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru planowanych obiektów przemysłowych

PBiAP 2018. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenów planowanej budowy obiektów produkcyjnych TORUŃSKICH ZAKŁADÓW MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

Badania przyrodnicze w rezerwacie przyrody - „SREBRNE ŹRÓDŁA”

PBiAP 2018. Wykonanie badań i analiz oceny stanu źródliska wraz z określeniem kierunków działań ochronnych w REZERWACIE PRZYRODY „SREBRNE ŹRÓDŁA”

Monitoring teriologiczny oddziaływania inwestycji drogowej

PBiAP 2018. Przeprowadzenie monitoringu małych ssaków w ramach projektu pn. „Badania monitoringowe związane z eksploatacją AUTOSTRADY A1 TORUŃ-STRYKÓW – odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ tj. od km 151+900 do km 244+300"

Obsługa przyrodnicza przygotowania inwestycji - OPONEO

PBiAP 2018. Prace przyrodnicze związane z projektem pn: „SERWIS SAMOCHODOWY OPONEO” obejmujące wykonanie: Inwentaryzacji przyrodniczej terenu, wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych prac w formie ekspertyzy specjalistycznej; oraz wsparcie proceduralno-prawne

Nadzór przyrodniczy - inwestycja tramwajowo - drogowa w Bydgoszczy

PBiAP 2018. Nadzór przyrodniczy nad realizacją wycinki drzew i krzewów oraz prac ziemnych w ramach realizacji projektu pn. „PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego”

Działania minimalizujące wpływ inwestycji budowlanej - Stary Fordon

PBiAP 2018. Wykonanie zbioru osobników arcydzięgla litwora Angelica Archangelica a następnie zniszczenie jego siedlisk oraz nasadzenie w związku z inwestycją pn. "Rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie"

Ekspertyza ichtiologiczna - POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE

PBiAP 2018. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej piskorza Misgurnus fossilis stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE

Ekspertyza przyrodnicza - ZAMEK ŚWIECIE

PBiAP 2018. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej wykorzystania obszaru Natura 2000 ZAMEK ŚWIECIE PLH040025 przez nietoperze w okresie rojenia

Ekspertyza przyrodnicza - DOLINA SKRWY LEWEJ

PBiAP 2018. Wykonanie ekspertyzy botaniczno-fitosocjologicznej obejmującej inwentaryzację siedliska przyrodniczego – 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) wraz z oceną warunków hydromorfologicznych rzeki z wykorzystaniem metody RHS (River Habitat Survey) w obszarze Natura 2000 DOLINA SKRWY LEWEJ PLH140051

Ekspertyza botaniczna - DOLINA SKRWY LEWEJ PLH140051

PBiAP 2018. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w ramach projektu pn. „Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 –inwentaryzacja gatunków i siedlisk”. Wykonanie ekspertyzy botaniczno-fitosocjologicznej obejmującej inwentaryzację gatunku rośliny – 1902 obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) w obszarze Natura 2000 DOLINA SKRWY LEWEJ PLH140051

Obsługa przyrodnicza inwestycji infrastukturalnej w Bydgoszczy

PBiAP 2018. Prace nadzoru przyrodniczego oraz kompensacji przyrodniczej przy inwestycji pn. PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej

Ekspertyza przyrodnicza - ROGALIŃSKA DOLINA WARTY

PBiAP 2018. Ekspertyza obejmująca wykonanie oceny stanu ochrony trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia w obszarze Natura 2000 ROGALIŃSKA DOLINA WARTY PLH300012

Ekspertyza przyrodnicza - BAGNO CHLEBOWO

PBiAP 2018. Ekspertyza obejmująca wykonanie oceny stanu ochrony zalotki większej Leucorrhinia pectoralis w obszarze Natura 2000 BAGNO CHLEBOWO PLH300016

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

PBiAP 2018. Opracowanie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę i odbudowę ZAMKU POKRZYŻACKIEGO W ŚWIECIU

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej inwestycji

PBiAP 2018. Badania chiropterologiczne i inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze Natura 2000, na terenie którego zlokalizowany jest ZAMEK POKRZYŻACKI W ŚWIECIU

Ekspertyza ornitologiczna - DOLINA DOLNEJ NARWI

PBiAP 2018. Badania i analizy na potrzeby sporządzenia ekspertyzy uzupełniania stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 DOLINA DOLNEJ NARWI PLB140014 – kraska Coracias garrulus.

Badania i analizy ornitologiczne - DOLINA DOLNEJ NARWI

PBiAP 2018. Badania i analizy na potrzeby sporządzenia ekspertyzy uzupełniania stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 DOLINA DOLNEJ NARWI PLB140014 – derkacz Crex crex.

Badania i analizy ornitologiczne - DOLINA DOLNEJ NARWI

PBiAP 2018. Badania i analizy na potrzeby sporządzenia ekspertyzy uzupełniania stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 DOLINA DOLNEJ NARWI PLB140014 – dubelt Gallinago media.

Ochrona rezerwatu przyrody - NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA

2018. Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA. Manuskrypt, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA. Toruń.

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 ZAMEK ŚWIECIE

PBiAP 2018. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 ZAMEK ŚWIECIE PLH040025.

Badania i analizy chiropterologiczne zamku w Świeciu

PBiAP 2018. Raport z badań i analiz chiropterologicznych warunków siedliskowych funkcjonowania populacji nietoperzy związanych z obiektem Zamku Pokrzyżackiego w Świeciu, w obszarze natura 2000 ZAMEK ŚWIECIE PLH040025

Obsługa przyrodnicza inwestycji budowlanej w Bydgoszczy

PBiAP 2018. Prace przyrodnicze związane z realizacją projektu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy".

Inwentaryzacja przyrodnicza - teren planowanej przebudowy mostu

PBiAP 2017. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenów inwestycji pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy” oraz opracowanie eksperckie jej wyników wraz z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Inwentaryzacja ichtiologiczna - RYNNA JEZIOR OBRZAŃSKICH

PBiAP 2017. Inwentaryzacja kozy Cobitis taenia w części obszaru Natura 2000 RYNNA JEZIOR OBRZAŃSKICH PLH080002. Manuskrypt.

Ekspertyza przyrodnicza - POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE

PBiAP 2017. Opracowanie uzupełnienia stanu wiedzy o rozmieszczeniu i liczebności piskorza Misgurnus fossilis w obszarze Natura 2000 POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE PLH300026 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.

Ochrona funkcjonowania jezior: Wójcińskiego i Ostrowskiego

PBiAP 2017. Ekspertyza określająca metody i częstotliwość zabiegów przemodelowania składu i struktury ichtiofauny w Jeziorze Ostrowskim (część zachodnia i wschodnia) i Jeziorze Wójcińskim, położonych na terenie obszaru Natura 2000 POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE PLH 300026.

Analiza wpływu awari przemysłowej - jezioro Drużno

PBiAP 2017. Analiza wpływu awarii przemysłowej na środowisko wodne oraz ichtiofaunę rzeki Wąska i jeziora Drużno.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - zakład produkcyjny

PBiAP 2017. Przeprowadzenie rozpoznania przyrodniczego oraz opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia obejmującego produkcję świec i wkładów do zniczy na działce nr 213/5 w miejscowości Mysłakówko, gm. Tłuchowo

Nadzór przyrodniczy - inwestycja drogowa w mieście Bydgoszczy

PBiAP 2017. Nadzór przyrodniczy przy wycince drzew oraz rozbiórce obiektów budowlanych w związku z inwestycją drogową w mieście Bydgoszcz

Ocena wpływu odprowadzania do rzeki ścieków przemysłowych

PBiAP 2017. Ocena wpływu odprowadzanych ścieków na stan wód Wisły, w strefie oddziaływania zrzutu ścieków, z uwzględnieniem weryfikacji występowania zastoisk wody w korytach bocznych Wisły za wyspami Rachcin i Szpica

Ekspertyzy przyrodnicze dla inwestycji drogowej - miasto Bydgoszcz

PBiAP 2017. Ekspertyzy przyrodnicze: herpetologiczna, ornitologiczna i chiropterologiczna dla inwestycji pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II - Glinki"

Ocena wpływu planowanej zabudowy hydrotechnicznej rzeki Brdy

PBiAP 2016. Opracowanie ichtiologiczne na potrzeby realizacji zadania pn. Analizy wpływu zabudowy hydrotechnicznej rzeki Brdy dla potrzeb ujęcia wody „Czyżkówko” na faunę znajdującą się w obszarze jej oddziaływania.

Analiza wpływu na środowisko odprowadzania ścieków komunalnych

PBiAP 2016. Analiza wpływu ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej na ichtiofaunę Wisły

Analiza wpływu pola refulacyjnego na siedliska przyrodnicze

PBiAP 2015. Analiza wpływu pola refulacyjnego funkcjonującego na potrzeby prac utrzymaniowych na rzece Wiśle w celu udrożniania jej koryta oraz zmniejszenia zagrożenia powodziowego na odcinku km 713+000 – 715+900 rzeki Wisły na stan siedlisk przyrodniczych .

Analizy hydrochemiczne wód w rejonie odprowadzania ścieków

PBiAP 2015. Analizy hydrochemiczne wody Wisły w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki Solvay we Włocławku

Analiza wpływu pola refulacyjnego na siedliska przyrodnicze

PBiAP 2015. Analiza wpływu pola refulacyjnego funkcjonującego na potrzeby prac utrzymaniowych na rzece Wiśle w celu udrożniania jej koryta oraz zmniejszenia zagrożenia powodziowego na odcinku km 713+000 – 715+900 rzeki Wisły na stan siedlisk przyrodniczych .

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanego osiedla mieszkaniowego

PBiAP 2015. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej inwestycji pn.: "Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w piwnicach budynków oraz parkingami samochodowymi przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy:

Nadzór przyrodniczy nad pracami bagrowania koryta rzecznego

PBiAP 2014. Prowadzenie eksperckiego nadzrou przyrodniczego nad realizacją prac związanych z funkcjonowaniem pola refulacyjnego osadów wydobywanych z dna Wisly w rejonie Ciechocinka

Ochrona rezerwatu przyrody - „PRZEŁOM MIENI"

PBiAP 2014. Opracowanie dokumentacja do Projektu Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody "PRZEŁOM MIENI".

Raport OOŚ - zagospodarowanie energetyczne rzeki Łupawy

PBiAP 2014. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Ekstensywne rybackie wykorzystanie infrastruktury dawnego gospodarstwa rybackiego w Żelkowie wraz z planowanym wykorzystaniem energetycznym potencjału spiętrzonych wód rzeki Łupawy na odcinku km od 22+350 do 25+020".

Badania ichtiologiczne pod kątem wykorzystania terenów górniczych

PBiAP 2014. Raport z badań ichtiobiologicznych prowadzonych na terenach pogórniczych przy ul. Rejewskiego w Bydgoszczy.

Raport OOŚ - budowa zbiornika wodnego na rzece Dunajec

PBiAP 2013. Raport z oceny oddziaływania na środowisko dotyczy przedsięwzięcia pn.:” Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, oraz modernizacji ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii”.

Ochrona obszaru Natura 2000 - „DOLINA DRWĘCY"

PBiAP 2013. Realizacja badań terenowych i udział w pracach nad procesem planistycznym dotyczącym opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 DOLINA DRWĘCY PLH280001.

Ochrona obszaru Natura 2000 - „JEZIORO GOPŁO"

PBiAP 2013. Realizacja badań terenowych i udział w pracach nad procesem planistycznym dotyczącym opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 JEZIORO GOPŁO PLH040007.

Ochrona obszaru Natura 2000 - „SOLECKA DOLINA WISŁY"

PBiAP 2013. Realizacja badań terenowych i udział w pracach nad procesem planistycznym dotyczącym opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003.

Ochrona obszaru Natura 2000 - „DYBOWSKA DOLINA WISŁY"

PBiAP 2013. Realizacja badań terenowych i udział w pracach nad procesem planistycznym dotyczącym opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 DYBOWSKA DOLINA WISŁY PLH040011.

Ochrona obszaru Natura 2000 - „MAWRA-BAGNO BIAŁA (BIAŁA)”

PBiAP 2013. Realizacja badań terenowych i udział w pracach nad procesem planistycznym dotyczącym opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 NIESZAWSKA DOLINA WISŁY PLH040012.

Ekspertyza ichtiologiczna - Żelkowo na rzece Łupawie

PBiAP 2013. Założenia koncepcyjne ekstensywnego rybackiego wykorzystania infrastruktury dawnego GOSPODARSTWA RYBACKIEGO W ŻELKOWIE jako kompleksu łowisk wędkarskich.

Badania i analizy pływu na środowisko przyrodnicze scieków - ANWIL S.A.

PBiAP 2013. Badania oraz ocena wpływu na środowisko przyrodnicze odprowadzania do rzeki Wisły ścieków z instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie i w otoczeniu ANWIL S.A.

Analiza wpływu na środowisko iwestycji - Elektrownia 1200 MW Grudziądz

PBiAP 2013. Konsultacje w zakresie oceny merytorycznej dokumentacji środowiskowej projektu pn. „BUDOWA I URUCHOMIENIE NOWEGO ŹRÓDŁA WYTWÓRCZEGO ENERGII ZASILANEGO PALIWEM GAZOWYM O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 1200 MW wraz z przyłączami zlokalizowanego w Grudziądzu”.

Badania hydrobiologiczne obszaru potencjalnego wpływu inwestycji

PBiAP 2012. Badania hydrobiologiczne dolnej Wisły, na potrzeby projektu: „Budowa systemowej ELEKTROWNI WĘGLOWEJ O MOCY 2000 MWE W RAJKOWACH gm. Pelplin, woj. pomorskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inwestycjami powiązanymi”.

Analiza wpływu na środowisko - Elektrownia Gazowo-Parowa Włocławek

Zubel P., Płąchocki D., Przystalski A., 2012. Wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych wariantów lokalizacji ujęcia wód z rzeki Wisły i zrzutu ścieków, na potrzeby planowanej ELEKTROWNI GAZOWO-PAROWEJ WE WŁOCŁAWKU. Opracowanie dla inwestora: Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Grupa GDF SUEZ Energia Polska. Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „MIEDZNO”

Zubel P. Puchałka R., Płąchocki D., 2011. Materiały do projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „MIEDZNO”. Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse. Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - MEW SOCHACZEW na rzece Bzurze

Zubel P., Płąchocki D., Krawiec A., Kamiński D., Szpila K., 2011. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „MAŁA ELEKTROWNIA WODNA SOCHACZEW". Opracowanie dla inwestora: ENDICO Sp. z o.o. Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - MEW DAMNO na rzece Łupawie

Zubel P., Płąchocki D., Krawiec A., Kamiński D., 2011. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: JAZ NA RZECE ŁUPAWIE W MIEJSCOWOŚCI DAMNO. Odtworzenie zbiornika retencyjnego zgodnie z Programem malej retencji województwa pomorskiego oraz wykorzystanie energetyczne potencjału spiętrzonych wód. Opracowanie dla inwestora: ENERGETYKA WODNA S.C. Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - Węzeł wodny na rzece Drwęcy

Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D. 2011. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,,REWITALIZACJA I UDROŻNIENIE EKOLOGICZNE WĘZŁA WODNEGO związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński w województwie kujawsko pomorskim. Oprac. Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Analiza oddziaływania na środowisko - Elektrownia 2000 MWe Rajkowy

Płąchocki D., Kakareko T. 2011. Ocena oddziaływania planowanej elektrowni węglowej o zakładanej mocy 2000 MW w Rajkowych na ichtiofaunę dolnej Wisły. Opracowanie autorskie na potrzeby dokumentu: Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Budowa Elektrowni Północ o mocy 2000 MWe koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski w województwie pomorskim”. Oprac. Kancelaria Radców Prawnych CIC Danuta Pikor, Michał Behnke Sp.p. Gdynia.

Analiza oddziaływania na środowisko - Zbiornik wodny na rzece Drwęcy

Zubel P., Płąchocki D., Przystalski A., Kakareko T., Szpila K., Poznańska M., Pawlak R., Leszczyński M. 2010. Inwentaryzacja przyrodnicza oraz prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu „Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia zlokalizowanego w miejscowości Lubicz w km 12+300 rzeki Drwęcy". Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Analiza oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji -Elektrownia

Płąchocki D., Kakareko T. 2010. Wstępna ocena oddziaływania planowanej elektrowni węglowej o zakładanej mocy 2000 MW w Rajkowych na ichtiofaunę dolnej Wisły. Manuskrypt, opracowanie autorskie na zlecenie firmy Pro Digital GIS Consulting & Solutions, Bydgoszcz - Toruń.

Analiza oddziaływania na środowisko inwestycji hydrotechnicznej

Płąchocki D., Kakareko T. Kentzer A. 2010. Ocena oddziaływania na ichtiofaunę planowanych prac bagrowniczych. Opracowanie na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dwóch zapór bocznych zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacji w czaszy zbiornika w powiatach włocławskim i płockim. Manuskrypt, opracowanie na zlecenie Pracowni Badań Ekologicznych „NATURA”, Toruń.

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych w projekcie badawczo - rozwojowym

Płąchocki D. Kamiński D., Zubel P. 2010. Terenowa weryfikacja fotointerpretacji wybranych siedlisk murawowych i mokradłowych w powiecie ostrowskim (woj. mazowieckie) w ramach projektu pn.: ”Opracowanie narzędzia do identyfikacji obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nr PL 0476/E2/2); Projekt realizowany przez Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach.

Ochrona obszaru Natura 2000 - „MAWRA-BAGNO BIAŁA (BIAŁA)”

Lewczuk M., Bajerowski W., Reszka J., Walenciuk K., Zubel P. Płąchocki D., Puchałka R. 2010. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 220016 „MAWRA-BAGNO BIAŁA (BIAŁA)”. Manuskrypt, Pracownia Sozologiczna BULiGL O/Gdynia i Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse. Gdynia.

Ochrona obszaru Natura 2000 - „HOPOWO"

Lewczuk M., Kakareko T., Bajerowski W., Reszka J., Zubel P. Płąchocki D., Puchałka R. 2010. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „HOPOWO”. Manuskrypt, Pracownia Sozologiczna BULiGL O/Gdynia i Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse. Gdynia.

Ochrona rezerwatu - „SZCZYT WIEŻYCA NA POJEZIERZU KASZUBSKIM”

Zubel P, Płąchocki D., Kamiński D., 2010. Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „SZCZYT WIEŻYCA NA POJEZIERZU KASZUBSKIM”. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „GAŁĘŹNA GÓRA”

Lewczuk M., Wojtyniak J., Bajerowski W., Walenciuk K., Reszka J., Zubel P. Kamiński D., Płąchocki D., 2010. Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „GAŁĘŹNA GÓRA” z uwzględnieniem zakresu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 „MAWRA-BAGNO BIAŁA PLH 220016". Pracownia Sozologiczna BULiGL O/Gdynia i Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse. Gdynia.

Ochrona rezerwatu przyrody - „LEWICE”

Lewczuk M., Wojtyniak J., Bajerowski W., Walenciuk K., Reszka J., Zubel P. Puchałka R., Płąchocki D., Gugnacka-Fiedor W., 2010. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „LEWICE”, z uwzględnieniem planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 PLH 220016 „MAWRA-BAGNO BIAŁA (BIAŁA)” . Pracownia Sozologiczna BULiGL O/Gdynia i Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse. Gdynia.

Ochrona rezerwatu przyrody - „JEZIORO MODŁA”

Lewczuk M., Gugnacka-Fiedor W., Marszelewski W., Górska E., Antczak J., Mohr A., Walenciuk K., Reszka J., Bajerowski W., Zubel P. Puchałka R. Płąchocki D., Kordylas A. 2010. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „JEZIORO MODŁA”. Manuskrypt, Pracownia Sozologiczna BULiGL O/Gdynia. Gdynia.

Ochrona rezerwatu przyrody - "LAS MARIAŃSKI"

Paszek I., Waldon B., Kubiak-Wójcicka K., Kołbyski W., Ładziński R., Płąchocki D. Gawenda –Kempczyńska D., 2009. Rezerwat przyrody "LAS MARIAŃSKI". Województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Dąbrowa Chełmińska. Plan ochrony na okres od 1.01.2010-31.12.2029. Manuskrypt, „Vitis Iwona Paszek”, Bydgoszcz.

Ochrona rezerwatu przyrody - "LAS MINIKOWSKI"

Paszek I., Kubiak-Wójcicka K., Kołbyski W., Ładziński R., Płąchocki D. Gawenda –Kempczyńska D., Badtke M., 2009. Rezerwat przyrody "LAS MINIKOWSKI". Województwo kujawsko-pomorskie, powiat nakielski, gmina Nakło nad Notecią. Plan ochrony na okres od 1.01.2010-31.12.2029. Manuskrypt, „Vitis Iwona Paszek”, Bydgoszcz.

Ochrona rezerwatu przyrody - "PŁUTOWO".

Paszek I., Kamiński D., Kubiak-Wójcicka K., Kołbyski W., Ładziński R., Płąchocki D., Gawenda - Kempczyńska D., 2009. Rezerwat przyrody "PŁUTOWO". Województwo kujawsko-pomorskie, powiat chełmiński, gmina Kijewo Królewskie. Plan ochrony na okres od 1.01.2010-31.12.2029. Manuskrypt, „Vitis Iwona Paszek”, Bydgoszcz.

Ochrona rezerwatu przyrody - "WIELKA KĘPA"

Paszek I., Gawenda –Kempczyńska D., Kubiak-Wójcicka K., Kołbyski W., Ładziński R., Płąchocki D., 2009 Rezerwat przyrody "WIELKA KĘPA". Województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Dąbrowa Chełmińska. Plan ochrony na okres od 1.01.2010-31.12.2029. Manuskrypt, „Vitis Iwona Paszek”, Bydgoszcz.

Szkolenie w zakresie wykorzystania GIS w ochronie przyrody

Szkolenie w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla pracowników Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (2009). Zlecający - Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse.

Inwentaryzacja obszaru potencjalnego wpływu zakładu przemysłowego

Płąchocki D. 2009. Podsumowanie wyników inwentaryzacji ichtiofauny rzeki Wisły w rejonie potencjalnego oddziaływania projektowanej elektrowni gazowo - parowej we Włocławku. Manuskrypt, opracowanie autorskie na zlecenie Biura Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Bydgoszcz.

Raport oddziaływania na środowisko - kompleks 3 MEW na rzece Łupawie

Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D. 2009. Raport z oceny oddziaływania na środowisko: Koncepcji zagospodarowania energetycznego rzeki Łupawy wraz zagospodarowaniem rybackim obiektów stawowych Gospodarstwa Rybackiego w Żelkowie, gmina Smołdzino i Główczyce, powiat słupski. Województwo Pomorskie. Planowanej budowy trzech Małych Elektrowni Wodnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz realizacji ekstensywnej hodowli ryb. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Analiza oddziaływania na środowisko - AUTOSTRADA A1

Zubel P., Kasprzyk K., Płąchocki D. 2009. Opracowanie środowiskowe w zakresie szczegółowej inwentaryzacji herpetologicznej oraz analizy oddziaływania na populację płazów i gadów inwestycji: AUTOSTRADA A1 odcinek węzeł Czerniewice - granica województwa kujawsko - pomorskiego / łódzkiego od km 151+900 do km 230+817 – GDDKiA. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Nadzór przyrodniczy nad inwestycją - Droga Krajowa DK10

Zubel P., Kasprzyk K., Płąchocki D., Tomaszewski M. 2009. Prowadzenie nadzoru specjalisty w zakresie herpetofauny w ramach prac budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo – Blinno od km 340+675,05 do km 377+071,50 – GDDKiA. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Inwentaryzacja przyrodnicza i analiza oddziaływania - Obwodnica Torunia

Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D. 2009. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska i gatunki ujęte w Dyrektywie Siedliskowej gatunki chronione w ramach „Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego - połączenie drogi krajowej nr 80 z węzłem Turzno na autostradzie A-1. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Analiza wpływu na środowisko planowanej inwestycji

Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D., 2009. Przedrealizacyjna opinia nt. oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanego zagospodarowania rybackiego i energetycznego obiektów byłego Gospodarstwa Rybackiego w Żelkowie gmina Smołdzino i Główczyce, powiat słupski. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Analiza wpływu na środowisko planowanej inwestycji MEW CZŁUCHY

Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D., 2009. Przedrealizacyjna opinia nt. oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanego zagospodarowania energetycznego jazu piętrzącego zlokalizowanego na rzece Łupawie w miejscowości Człuchy gmina Smołdzino, powiat słupski. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - ELEKTROWNIA WIATROWA JELEŃCZ

Zubel P., Płąchocki D., Kasprzyk K., Kamiński D., Pomianowski P., 2009. Raport z oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Jeleńcz, gmina Kęsowo w województwie kujawsko-pomorskim. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - inwestycja hydrotechniczna LUBICZ

Zubel P., Płąchocki D., Kamiński D., Pomianowski P., 2009. Raport o oddziaływaniu na środowisko: Koncepcji planowanego wykorzystania energetycznego potencjału spiętrzonych wód Drwęcy, w rejonie jazu w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz; Planowanej budowy nowych przepławek dla ryb oraz odtworzenia kanału derywacyjnego wraz z montażem Małej Elektrowni Wodnej. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Ochrona Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Zubel P., Marszelewski W., Rudnicki R., Cyzman W., Kasprzyk K., Płąchocki D., Molewski P., Pietruszewska L., 2009. Plan ochrony Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, – Operat generalny. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Kontrola dokumentacji środowiskowej projektów inwestycyjnych

Płąchocki D. 2008. Ocena grupy projektów warunkowo wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach priorytetów 1 i 3 ZPORR 2004 – 2006 pod względem ich zgodności z wymogami prawa Unii Europejskie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Manuskrypt, Bydgoszcz.

Kontrola dokumentacji środowiskowej projektów inwestycyjnych

Płąchocki D. 2008. Ocena grupy projektów z listy rezerwowej w ramach działania 3.1 (Obszary wiejskie) ZPORR pod względem ich zgodności z wymogami prawa Unii Europejskie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Waloryzacja przyrodnicza terenów planowanych badań geofizycznych

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2008. Ocena biotycznych walorów środowiska bloków koncesyjnych obszaru badań geofizycznych „Iwonicz-Haczów” - na potrzeby Raportu oddziaływania na środowisko. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Waloryzacja przyrodnicza terenów planowanych badań geofizycznych

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2008. Ocena biotycznych walorów środowiska bloków koncesyjnych obszaru badań geofizycznych „Kamień Pomorski”, oraz „Nowogard-Łobez”- na potrzeby Raportu oddziaływania na środowisko. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „BAGNO GŁUSZA”

Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Bagiński W., Kuczborski P., Walenciuk K., Krawiec A. 2008. Rezerwat przyrody „BAGNO GŁUSZA” Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „RZEKA DRWĘCA”

Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Oleksiak-Tusińska A., Kakareko T., Kuczborski P., Wziątek B., Martyniak A., Kulawik B., Kwaśniak M. 2008. Rezerwat przyrody „RZEKA DRWĘCA” Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „BOREK”

Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Oleksiak-Tusińska A., Kuczborski P., Szpila K., Walenciuk K., 2008. Rezerwat przyrody „BOREK”. Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „BUCZYNA”

Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Oleksiak-Tusińska A., Kuczborski P., Szpila K., Walenciuk K. 2008. Rezerwat przyrody „BUCZYNA”. Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „KRUSZYN”

Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Oleksiak-Tusińska A., Kuczborski P., Szpila K., Walenciuk K., 2008. „Rezerwat przyrody „KRUSZYN”. Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „MIĘCIERZYN”

Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Oleksiak-Tusińska A., Kuczborski P., Szpila K., Walenciuk K. 2008. Rezerwat przyrody „MIĘCIERZYN” Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „JEZIORO WIELECKIE”

Cyzman W., Zubel P, Płąchocki D., Bagiński W., Kuczborski P., Walenciuk K., Krawiec A. 2008. „Rezerwat przyrody „JEZIORO WIELECKIE”. Plan ochrony na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028, Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”.

Plan zarządzania obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska

Cyzman W., Zubel P., Kasprzyk K., Płąchocki D., Kulawik B., Oleksiak-Tusińska A., Kamiński D., Przystalski A., Towmaszewski M., Marszelewski W., Szpila k., Piszczek S., Kwaśniak M., 2008. Plan zarządzania Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004 na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028. Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń

Waloryzacja przyrodnicza terenów planowanych prac sejsmicznych

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., Kuczborski P., 2007. Waloryzacja przyrodnicza terenów chronionych oraz analiza i opracowanie wyników inwentaryzacji na obszarze projektowanych prac sejsmicznych 2D „Górowo Iławeckie –Bartoszyce” - na potrzeby Raportu oddziaływania na środowisko. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - poszukiwanie ropy i gazu ziemnego

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2007. Raport oddziaływania na środowisko projektowanych prac geologiczno - poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na blokach koncesyjnych Wejherowo (50/2001/p) Kartuzy (Nr 51/2001/p) Kościerzyna (44/2001/p)”. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - poszukiwanie ropy i gazu ziemnego

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2007. Raport oddziaływania na środowisko projektowanych badań sejsmicznych 2D Kostarowce – Zahutyń na blokach koncesyjnych: 25/2000/Ł Blok 436, 26/2000/Ł Blok 437, 28/2000/Ł Blok 456, 29/2000/Ł Blok 457. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - poszukiwanie ropy i gazu ziemnego

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2007. Raport oddziaływania na środowisko projektowanych badań geologiczno poszukiwawczych na blokach koncesyjnych nr 144 Drawno, 163 Barlinek, 164 Drezdenko”. Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - Poszukiwanie ropy i gazu ziemnego

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2007. Raport oddziaływania na środowisko projektowanych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 2D „Lutynia - Taczanów”, „Czechel” i „Wysoscko - Sadowie” na obszarze bloków koncesyjnych Jarocin Grabina 16/2001/p i Ostrów Wielkopolski 48/96/p”. Manuskrypt, Manuskrypt, Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Opinia dot. wpływu na środowisko gospodarki odpadami

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2007. Opinia o wpływie na środowisko przyrodnicze gospodarki odpadami, wytwarzanymi przez Gospodarstwo Rolne Ludwik, Joanna Rusinek w Dąbrowie Małej. Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Raport oddziaływania na środowisko - Poszukiwanie ropy i gazu ziemnego

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D., 2007. Raport oddziaływania na środowisko projektowanych prac geologiczno-poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w okolicach miejscowości Góry Kalwarii oraz Wilgi. Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń.

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Nadleśnictwa Trzebciny RDLP TORUŃ

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D. 2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Trzebciny RDLP TORUŃ. Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus” Toruń.

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Nadleśnictwa Trzebież RDLP Szczecin

Puchałka R., Płąchocki D. 2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej na terenie Nadleśnictwa Trzebież RDLP Szczecin. Manuskrypt, Toruń-Bydgoszcz.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 4 obszarów Natura 2000

Cyzman W., Zubel P., Płąchocki D. Puchałka R. 2007. Waloryzacja przyrodnicza Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) NATURA 2000 w ramach inwentaryzacji siedlisk z listy Natura 2000 w granicach Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego: PLH040003 SOLECKA DOLINA WISŁY, PLH040011 DYBOWSKA DOLINA WISŁY, PLH040007 JEZIORO GOPŁO PLH040021 ZBOCZA PŁUTOWSKIE. Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus” Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „DOLINA BRDY”

Płąchocki D., 2007. Wizualizacja zmienności florystycznej Rezerwatu przyrody „DOLINA BRDY”. Biuro Analiz Środowiska Eco-Analyse, Toruń.

Ochrona rezerwatu przyrody - „GOLCOWE BAGNO”

Kasprzycki P., Pakalski J., Płąchocki D., Puchałka R., Rychlicki P., Soch K., 2006. Materiały podstawowe do planu ochrony przyrody rezerwatu „GOLCOWE BAGNO” (woj. zachodniopomorskie). Manuskrypt, Biuro Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych „Operat” S. C. Toruń.

Publikacje naukowe i materiały konferencyjne

Płąchocki D., Kakareko T., Kobak J., Poznanska-Kakareko M.,. 2020. Environmental factors affecting the distribution of gobies in a lowland river belonging to the Dnieper-Rhine migration corridor of the Ponto-Caspian fauna in Europe

Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Płąchocki D., Prus P. 2018. Is the dam at Włocławek still impact the fish fauna of the lower Vistula River? – Some of ichthyological and environmental data. Scientific Annual of The Polish Angling Association volume 31, 21–56.

Kakareko T., Kobak J., Płąchocki D., Poznańska-Kakareko M. 2018. Impact of selected factors on the distribution and habitat preferences of non-native gobiid species. Konferencja: Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu : XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich. Wrocław 4-8 września 2018 r.

Doboszewski P., Płąchocki D., Węcławek D., 2018. Efekty wdrażania działań czynnej ochrony mew i rybitw w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki i Dolina Dolnej Wisły. "Ochrona i badania ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły". Radocza – Dolina Karpia, 18-19 czerwca 2018 r.

Węcławek D., Kłonowski P., Płąchocki D., 2018. Wykorzystanie wież lęgowych dla jerzyków Apus apus w Toruniu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. .„Ochrona różnorodności biologicznej w miastach”. Warszawa 16-17 marca 2018 r.

Doboszewski, P., Doktór, D., Jaworski, Z., Kalski, R., Kułakowska, G., Łojek, J., Płąchocki, D., Ryś, A., Tylkowska, A., Zbyryt, A., Górecka-Bruzda, A., 2017. Konik polski horses as a mean of biodiversity maintenance in post-agricultural and forest areas: an overview of Polish experiences; Animal Science Papers and Reports, 35 (4); 333-347.

Doboszewski P., Brauze T., Goliasz P., Skowroński M., Kurkowski Ł, Węcławek D., Płąchocki D., Kowalkowski S., Wyniki monitoringu ptaków siewkowych obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. Konferencja: ''Ptaki siewkowe – badania, monitoring, ochrona''. Włocławek 27-28 kwietnia 2017 r.

Doboszewski P., Płąchocki D., Węcławek D. 2017. Efekty wdrażania działań czynnej ochrony mew i rybitw w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Mewy i rybitwy – stan wiedzy i plany działań”. Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN 10-11 marzec 2017 r.

Płąchocki, D., Doboszewski, P., 2017. Dolina dolnej Wisły – ostoja ptaków siewkowych. PWR Toruń. ISBN: 978-83-62826-90-2

Doboszewski P., Płąchocki 2017. Efekty wdrażania działań czynnej ochrony mew i rybitw w obszarach Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005 i Dolina Dolnej Wisły PLB040003. Konferencja: ''Ptaki siewkowe – badania, monitoring, ochrona''. Włocławek 27-28 kwietnia 2017 r.

Płąchocki D., Doboszewski P., 2016. Wykorzystanie konika polskiego w ochronie ptaków obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego "Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody". Białowieża, 22–24 czerwca 2016 r.

Płąchocki D., Doboszewski P., Węcławek D., 2016. Działania ochrony czynnej na Obszarze Natura 2000 „Żwirownia Skoki”. Seminarium popularnonaukowe „Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Eko-Centrum Heliantus. Chrystkowo 28-29 października 2016 r.

Wołczuk K., Nowakowska J., Płąchocki D., Kakareko T. 2015. Histological, histochemical and ultrastructural analysis reveals functional division of the oesophagogastric segment in freshwater tubenose goby Proterorhinus semilunaris Heckel, 1837. Zoomorphology, Vol. 134 no. 2

Puchałka R., Płąchocki D., 2014. Natural vegetation of acidophilous oak forest and Scots pine, Douglas fir and beech plantations in the Dąbrowa Krzymowska nature reserve (Piaskowa Forest). Sylwan 158(3): 212-220.

Kobak J., Jermacz Ł., Płąchocki D., 2014. Effectiveness of zebra mussels to act as shelters from fish predators differs between native and invasive amphipod prey. Aquat Ecol. 48(4): 397-408.

Płąchocki D., Kakareko T., Zubel P., Poznańska M. 2014. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na faunę bezkręgową dolnej Drwęcy w oparciu o metodę Polskiego Indeksu Biotycznego (BMWP-PL). XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Sztutowo-Elbląg-Olsztyn, 8-10 maja 2014 r.

Puchałka R., Płąchocki D., Zubel P. Gugnacka-Fiedor W., 2013. A new site of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in north-west Poland. Chrońmy Przyr. Ojczystą, T. 69 nr 3.

Kobak J., Jermacz Ł., Płąchocki D., 2013. Do zebra mussel colonies provide freshwater gammarids with better protection against predation than other substrata?. 15th International Colloquium on Amphipoda (ICA), Szczawnica, Polska, 2-7 września 2013 r.

Płąchocki D., Poznańska M., Zubel P., 2013. Wykorzystanie metody polskiego indeksu biotycznego (BMWP-PL), jako narzędzia w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne: XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Zakopane, 9-11 maja 2013 r.

Płąchocki D., Kakareko T., Kobak J. 2012. First report on the importance of alien gobiids in the diet of native piscivorous fishes in the lower Vistula River (Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 41: 83-89.

Kakareko T., Płąchocki D., Kobak J., Żbikowski J., Reszkowska K., Poznańska M. 2009. Status of the non-native gobiids in fish communities and food webs of the lower Vistula River (central Poland) 3-5 years after their appearance.XVI International Conference on Aquatic Invasive Species (ICAIS), Montreal, Kanada, 19-23 kwietnia 2009 r.

Kakareko T., Płąchocki D., Kobak J., 2009. Relative abundance of Ponto-Caspian gobiids in the lower Vistula River (Poland) 3-4 years after their appearance. Journal of Applied Ichthyology 25, 647-651.

Skontaktuj się z nami

Pracownia Badań
i Analiz Przyrodniczych

Oszczędzaj  pieniądze i czas współpracując z profesjonalistami.

Telefon

530 731 963

Email

pracownia@pbiap.pl

Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych

Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych – Dariusz Płąchocki
ul. Wybudowanie 10, 85-793 Bydgoszcz
NIP: 554-264-51-09
REGON 341346711
nr konta bankowego
BZ WBK 82 1090 1072 0000 0001 2016 6415

Copyright © Pracownia Badań i Analiz Przyrodniczych 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wdrożenie: