Opracowania dokumentacyjne w zakresie ochrony przyrody

Oferowane usługi:

Potrzebujesz opracowania dokumentacji w zakresie ochrony przyrody?

Jedyne czego potrzebujecie aby ją zrealizować to rzetelnych profesjonalistów.

Od wielu lat pracujemy przy opracowywaniu strategii ochrony obszarów chronionych. Poszukiwanie coraz to nowych sposobów na ochronę kurczących się zasobów przyrodniczych jest wyzwaniem czasów współczesnych. Zaangażowani jesteśmy w kształtowanie systemu ochrony obszarów chronionych oraz w wdrażanie skutecznej ochrony w najważniejszych ostojach.

Przykładowe realizacje

RDOŚ BYDGOSZCZ

Monitoring siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 SANDR WDY PLH040017 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego

RDOŚ BYDGOSZCZ

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla populacji lęgowych przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 BORY TUCHOLSKIE PLB220009

RDOŚ BYDGOSZCZ

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 JEZIORO GOPŁO PLH04007 – płazy

RDOŚ BYDGOSZCZ

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 DOLINY BRDY I STĄŻKI W BORACH TUCHOLSKICH PLH040023 – wydra, traszka grzebieniasta, bóbr europejski

ECO-ANALYSE / RDOŚ BYDGOSZCZ

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: DYBOWSKA DOLINA WISŁY PLH040011, NIESZAWSKA DOLINA WISŁY PLH040012, SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003 (ryby i minogi), SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003 (wydra)

RDOŚ WARSZAWA

Ekspertyza botaniczno-fitosocjologiczna obejmująca inwentaryzację siedliska przyrodniczego – 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) wraz z oceną warunków hydromorfologicznych rzeki z wykorzystaniem metody RHS (River Habitat Survey) w obszarze Natura 2000 DOLINA SKRWY LEWEJ PLH140051

ECO-ANALYSE / RDOŚ KIELCE

Wykonanie badań i analiz oceny stanu źródliska wraz z określeniem kierunków działań ochronnych w REZERWACIE PRZYRODY „SREBRNE ŹRÓDŁA”

RDOŚ WARSZAWA

Wykonanie ekspertyzy ichtiologicznej obejmującej inwentaryzację gatunków ryb - 1146 kozy złotawej (Sabanejewia aurata), 1149 kozy (Cobitis taenia) i 6144 kiełbia białopłetwego (Romanogobio albipinnatus) w obszarze Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029

RDOŚ POZNAŃ

Ekspertyza obejmująca wykonanie oceny stanu ochrony trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia w obszarze Natura 2000 ROGALIŃSKA DOLINA WARTY PLH300012

RDOŚ POZNAŃ

Ekspertyza obejmująca wykonanie oceny stanu ochrony zalotki większej Leucorrhinia pectoralis w obszarze Natura 2000 BAGNO CHLEBOWO PLH300016

RDOŚ POZNAŃ

Inwentaryzacja kozy Cobitis taenia w części obszaru Natura 2000 RYNNA JEZIOR OBRZAŃSKICH PLH080002

RDOŚ BYDGOSZCZ

Ekspertyza ichtiologiczna - Obszar Natura 2000 POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE PLH300026

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Nadzór przyrodniczy

Zapewniamy profesjonalna opiekę merytoryczną i administracyjno - prawną nad procesem budowlanym inwestycji stwarzających zagrożenia dla środowiska