Oferta

Oferta obejmuje kompleksową obsługę projektów środowiskowych oraz szeroką gamę specjalistycznych usług badań i analiz środowiska przyrodniczego.

Gwarantujemy profesjonalne prowadzenie badań oraz oparte na podstawach naukowych i wiedzy praktycznej, przewidywanie zmian zachodzących w przyrodzie.

W ochronie przyrody, planujemy i projektujemy ochronę najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów w kraju. Opracowujemy strategie ochrony ginących gatunków i ich siedlisk.

W procesach inwestycyjnych poszukujemy optymalnych rozwiązań pozwalających pogodzić interesy rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. 

Pomagamy w projektowaniu przedsięwzięć i realizacji inwestycji, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju.

Każdy projekt jest dla nas ważny. 

Wspierając naszych klientów, w osiągnięciu ich celów utrwalamy wizerunek naszej firmy. Pielęgnujemy trwałe relacje i współpracę.

Oferowane usługi opierają się na posiadanych zasobach ekspertów, potencjale  technicznym i sprzętowym, kwalifikacjach i doświadczeniu.

Laboratorium eDNA

Usługi eDNA – Projekt pn.: „Stworzenie laboratorium badań genetycznych oraz wprowadzenie na rynek usług rozpoznania przyrodniczego wód śródlądowych opartych na analizach środowiskowego DNA”

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz opracowujemy specjalistyczne ekspertyzy problemowe

Oddziaływanie na środowisko

Opracowujemy dokumenty niezbędne w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowych - KIP, Raporty OOŚ, oceny wpływu na obszary Natura 2000

Inwentaryzacje przyrodnicze

Realizujemy inwentaryzacje przyrodnicze pod kątem konkretnych grup taksonomicznych oraz kompleksowe badania składu i struktury biocenoz

Nadzór przyrodniczy

Zapewniamy profesjonalna opiekę merytoryczną i administracyjno - prawną nad procesem budowlanym inwestycji stwarzających zagrożenia dla środowiska

Kompensacje przyrodnicze

Projektujemy i wykonujemy działania eliminujące, minimalizujące oraz kompensujące potencjalne straty przyrodnicze

Ochrona przyrody

Planujemy i wdrażamy ochronę najcenniejszych obszarów, siedlisk i gatunków
Skontaktuj się z nami

Pracownia Badań
i Analiz Przyrodniczych

Oszczędzaj  pieniądze i czas współpracując z profesjonalistami.

Telefon

530 731 963

Email

pracownia@pbiap.pl