Laboratorium środowiskowego DNA

eDNA - environmental DNA

Usługi eDNA:

Potrzebujesz analiz środowiskowego DNA?

Właśnie rozwijamy możliwości realizacyjne w tym zakresie i wdrażamy je w Polsce

Realizujemy projekt pn.: Stworzenie laboratorium badań genetycznych oraz wprowadzenie na rynek usług rozpoznania przyrodniczego wód śródlądowych opartych na analizach środowiskowego DNA, umowa nr UWP-NORW.19.01.02-04-0003/22-00, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w kwocie 419 593,26 EUR.

Tworzymy laboratorium środowiskowych badań genetycznych. Wykorzystujemy możliwości wynikające z rozwoju badań nad środowiskowym DNA (eDNA- environmental DNA). Tworzone możliwości analityczne pozwolą na wykorzystanie najnowocześniejszych technik analityki molekularne jdo szybkiego i wiarygodnego rozpoznania stanu środowiska naturalnego. Koncentrujemy się na środowiskach wodnych i ich bezpośrednim otoczeniu obejmującym związane z wodami tereny podmokłe i mokradła.

Potencjał aplikacyjny rozwoju nauk filogenetyki molekularnej wykorzystany zostanie do świadczenia usług związanych z zarządzaniem populacjami gatunków chronionych oraz usług przygotowawczych do realizacji inwestycji ingerujących w środowiska wodne w sposób wykluczający ich wpływ na cenne zasoby przyrodnicze.

Tworzone laboratorium będzie zdolne do szybkiego samodzielnego poboru prób ze środowisk wód śródlądowych w całej Polsce. Laboratorium umożliwiać będzie bardzo szybkie ustalenie obecności konkretnych gatunków w środowisku wodnym. Ustalenia negatywne (informacja o braku obecności gatunku) są ponadto niepodważalne w konfrontacji z metodami tradycyjnymi, w szczególności w odniesieniu do gatunków trudno wykrywalnych (brak obserwacji gatunku nie świadczy o jego niewystępowaniu).

Wyższość oferowanych usług polegać będzie na zdolności do przedstawiania ustaleń stanu środowiska szybko oraz jakościowo niepodważalnych – wiarygodnych i jednoznacznych.

Environmental DNA Laboratory

Our team is carrying out the project: „Establishment a laboratory for genetic research and offering services of freshwater aquatic ecosystems recognition based on environmental DNA analysis”, contract no. UWP-NORW.19.01.02-04-0003/22-00, co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 under the scheme Innovation in the area of inland or marine waters of the program Entrepreneurship development and innovation in the amount of EUR 419,593.26.

We are creating a laboratory for environmental genetic research. We are taking advantage of opportunities arising from the development of environmental DNA (eDNA) research. The analytical capabilities being created will allow us to use state-of-the-art molecular analytical techniques (DNA barcoding and DNA metabarcoding) to quickly and reliably identify the state of the environment. We focus on aquatic environments and their immediate surroundings including water-related wetlands and marshes.

The created laboratory will be able to quickly and independently collect samples from inland water environments throughout Poland. The laboratory will enable very quick determination of the presence of specific species in the aquatic environment. Negative findings (information about the absence of the species) are also indisputable when confronted with traditional methods, in particular with regard to species that are difficult to detect (lack of observation of a species does not mean its absence).

The application potential of the development of molecular phylogenetic sciences will be used to provide services related to the management of populations of protected species and preparatory services for the implementation of investments interfering with aquatic environments in a way that excludes their impact on valuable natural resources.

The advantage of the services offered will consist in the ability to present findings of the condition of the environment quickly and qualitatively indisputable – credible and unambiguous.

www.norwaygrants.org

Gatunki inwentaryzowane z wykorzystaniem eDNA

Postęp w wiedzy o środowiskowym DNA

Postępy w realizacji Projektu

Konferencja – od mikroskopii do barkodingu DNA

Jako prelegenci bierzemy udział w konferencji: XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne „100 lat badań Grabi – od mikroskopii do barkodingu DNA” Załęcze Wielkie, 18-21 października 2023. Konferencja organizowana jest przez Sekcję Bentologiczną Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Katedrę Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz inicjatywę Polish Barcode of Life (PolBOL). Nasz Projekt wpisuje się w tematykę tego spotkania badaczy wód z całej Polski. Zespół PBiAP prezentować będzie założenia Projektu oraz plan wdrożenia w Polsce metod opartych na eDNA.

Współpraca naukowa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zawieramy umowę współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu - jedną z czołowych uczelni w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Przewidziane doradztwo i wsparcie naukowe umożliwi opracowanie i wdrożeniem efektywnych i opartych na najbardziej aktualnych osiągnięciach nauki schematów działań w naszym Laboratorium. Współpraca zapewni wysoki poziom profesjonalizmu przyszłego funkcjonowania Laboratorium eDNA PBiAP. We współpracę zaangażowana będzie Katedra Ekologii i Biogeografii, w ramach której funkcjonuje Laboratorium Ekologii Molekularnej.

Lekki pojazd specjalny na potrzeby pracowni terenowej Laboratorium

Na wyposażenie Laboratorium eDNA PBiAP trafi niedługo samochód typu pickup z napędem 4x4 wyposażony i przystosowany do eksploracji terenowej oraz poboru i transportu prób do środowiskowych badań genetycznych. Umowa podpisana została w sierpniu a samochód ma być dostarczony w przeciągu dwóch miesięcy. Samochód będzie miał na wyposażeniu m.in. urządzenie do poboru prób wody oraz lodówkę umożliwiającą bezpieczny, dla materiału genetycznego, transport do Laboratorium PBiAP, środowiskowego DNA pobranego z rzeki czy jeziora w każdej części Polski.

Budowa postępuje

Po zakończeniu żmudnych prac fundamentowych, w górę zaczęły rosnąc mury pierwszej kondygnacji tworzonego w ramach projektu Laboratorium badań środowiskowego DNA. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizujemy ambitny cel aby siedziba Laboratorium została wybudowana i wykończona z końcem 2023 roku.

Ruszyła budowa Laboratorium

W drugiej połowie maja 2023 rozpoczęła się budowa budynku Laboratorium środowiskowego DNA. Laboratorium powstaje w m. Czarnowo, pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem. Budynek będzie ściśle dostosowany do realizacji badań i analiza genetycznych z zastosowaniem najnowszych technik biologii molekularnej.

Jest pozwolenie na budowę

Zakończyliśmy proces projektowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację w wybranej przez nas lokalizacji siedziby Laboratorium środowiskowych badań genetycznych. Pod koniec lutego wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Laboratorium.

RIMB SP z o.o.

Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna budynku mieszkalnego w Bydgoszczy, pod kątem występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków i nietoperzy wraz z przygotowaniem wniosku o zgodę na zniszczenie stwierdzonych siedlisk, w zawiązku z zaplanowanymi pracami budowlanymi

Przykładowe przyszłe realizacje

Tatrzański Park Narodowy

Przeprowadzenie inwentaryzacji weryfikującej rzeczywiste zasiedlenie siedlisk wodnych parku przez najcenniejsze gatunki płazów

CPK

Inwentaryzacja weryfikująca rzeczywiste zasiedlenie środowisk wodnych obszaru potencjalnego oddziaływania inwestycji przez chronione gatunki bezkręgowców wodnych, ryb i płazów

RDOŚ Białystok

Wykonanie inwentaryzacji rzeczywistego zasiedlenia i ocena stanu populacji traszki grzebieniastej w obszarach Natura 2000, dla których gatunek ten jest przedmiotem ochrony

RDOŚ Gdańsk

Wykonanie inwentaryzacji aktualnego i rzeczywistego zasiedlenia przez strzeblę błotną zbiorników wodnych usytuowanych w obszarach Natura 2000 w granicach województwa pomorskiego

GDDKiA

Inwentaryzacja występowania gatunków chronionych w zbiornikach wodnych planowanego przebiegi drogi ekspresowej

Projektowany SMR

Weryfikacja występowania chronionych gatunków w obszarze planowanej realizacji małego reaktora jądrowego

RIMB SP z o.o.

Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna budynku mieszkalnego w Bydgoszczy, pod kątem występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków i nietoperzy wraz z przygotowaniem wniosku o zgodę na zniszczenie stwierdzonych siedlisk, w zawiązku z zaplanowanymi pracami budowlanymi

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Nadzór przyrodniczy

Zapewniamy profesjonalna opiekę merytoryczną i administracyjno - prawną nad procesem budowlanym inwestycji stwarzających zagrożenia dla środowiska