Opracowania na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Oferowane usługi:

Potrzebujesz oceny oddziaływania na środowisko?

Jedyne czego potrzebujecie aby ją zrealizować to rzetelnych profesjonalistów.

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji. Powierzenie problemu pokonania tego etapu osobom niekompetentnym skutkować może bolesnym opóźnieniem jej przygotowania lub w skrajnych przypadkach całkowitym jej pogrążeniem.

W założeniach obowiązujące procedury prawne są proste, jednak doświadczenie mówi o potrzebie dobrania właściwej dla konkretnej inwestycji i konkretnej lokalizacji strategii rozwiązania problemu uzyskania decyzji środowiskowej. Adekwatność przyjętej strategii zależeć będzie od doświadczenia i przygotowania merytorycznego zaangażowanych ekspertów. 

Analizy oddziaływania na środowisko wymagają udziału fachowców potrafiących właściwie identyfikować reakcje elementów biotycznych środowiska na planowane ingerencje. Nie każdy przyrodnik potrafi zrozumieć złożoność założeń technicznych planów inwestycyjnych i ustalając ciągi przyczynowo-skutkowe prognozować zmiany jakie nastąpią środowisku. W wielu przypadkach konieczne jest analizowanie tych zmian w odniesieniu do złożonych ekosystemów bądź szczegółów ekologii konkretnych gatunków.

 

W analizach podejmowanych projektów wykorzystujemy naszą, zgromadzoną w innych obszarach działalności, kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu wrażliwych systemów ekologicznych. Łączymy to z wiedzą prawną i naszym wieloletnim doświadczeniem gwarantując wam najkorzystniejsze rozwiązania na każdym etapie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej. 

Założenia planów inwestycyjnych w połączeniu z danymi z rozpoznania przyrodniczego obszaru ingerencji , pozwalają nam na ustalenie wpływu planowanego projektu na poszczególne elementy środowiska.

Kluczem jest zidentyfikowanie rzeczywistych zagrożeń oraz zaproponowanie odpowiednich działań, które umożliwią minimalizację lub nawet eliminację szkodliwego wpływu na środowisko. W przypadkach braku takich możliwości zaprojektować należy kompensacje przyrodnicze. 

Przykładowe realizacje

HYDROTECHNIKA MS

Sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej dot. zadania pn. „Naprawa progu podpiętrzającego dolne stanowisko SW Włocławek”

BETPOL S.A.

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach projektu pn.: „Przebudowa DROGI GMINNEJ NR 130703C – ul. Jana Kasprowicza w Barcinie”

ENERGA INVEST SP Z O. O

Wykonanie badań inwentaryzacyjnych ichtiobiologicznych oraz hydrobiologicznych środowisk rzeki Wisły i jej koryt bocznych w rejonie elementów planowanej infrastruktury przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA STOPNIA WODNEGO NA WIŚLE PONIŻEJ WŁOCŁAWKA”

ZIEMBUD

Wykonanie kompleksowych terenowych inwentaryzacji przyrodniczych terenów przeznaczonych pod inwestycje fotowoltaiczne oraz opracowanie dokumentacji w postaci raportów wynikowych i kart informacyjnych przedsięwzięć – 4 lokalizacje (Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Zawada, Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Lubania – Lipiny, Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Zalesie Królewskie, Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Luszkowo).

ECO-ANALYSE

Analiza uwarunkowań przyrodniczych i proceduralno-prawnych realizacji Stopnia Wodnego na dolnym Dunajcu dla potrzeb ujęcia wody pitnej

SNUG.PL

Opracowanie Raportu Oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę i odbudowę zamku pokrzyżackiego w Świeciu

PPHU MATTRA POLSKA

Przygotowanie dokumentacji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) polegającego na produkcji świec i wkładów do zniczy w miejscowości Mysłakówko, gm. Tłuchowo

MP MOSTY SP.Z O.O

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenów inwestycji pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy” oraz opracowanie eksperckie jej wyników wraz z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

ECO-ANALYSE

Badania hydrobiologiczne dolnej Wisły, na potrzeby projektu: „Budowa systemowej Elektrowni Węglowej O Mocy 2000 Mwe W Rajkowach gm. Pelplin, woj. pomorskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inwestycjami powiązanymi”.

ECO-ANALYSE

Wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych wariantów lokalizacji ujęcia wód z rzeki Wisły i zrzutu ścieków, na potrzeby planowanej ELEKTROWNI GAZOWO-PAROWEJ WE WŁOCŁAWKU. Opracowanie dla inwestora: Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Grupa GDF SUEZ Energia Polska.

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Wsparcie eksperckie

Wykonanie ekspertyz identyfikujących znaczenie budynków jako miejsc gniazdowania ptaków lub schronień nietoperzy,