Inwentaryzacje Przyrodnicze

Oferowane usługi:

Potrzebujesz inwentaryzacji przyrodniczej?

Jedyne czego potrzebujecie aby ją zrealizować to rzetelnych profesjonalistów.

Inwentaryzacja przyrodnicza to dokumentacja zawierająca wyniki badań weryfikujących występowanie na danym obszarze cennych elementów przyrodniczych siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz gatunków zwierząt. Rozpoznanie inwentaryzacyjne jest istotne z punktu widzenia identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z planów inwestycyjnych.

Przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej towarzyszy realizacji prawie każdego przedsięwzięcia.

Posiadamy zaplecze specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych – dysponujemy m.in. ekspertami w zakresie hydrobiologii, ekologii, botaniki, entomologii, malakologii, ichtiobiologii, ornitologii, teriologii oraz chiropterologii. 

Przykładowe realizacje

FOLWARK DEWELOPER SP. Z O.O. SP.K.

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji wraz z obsługą doradztwa eksperckiego projektu pn. Budowa DROGI 15KD-D (ul. Paderewskiego) w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

ECO-ANALYSE

Wykonanie inwentaryzacji tropów, montaż urządzeń monitorujących oraz sporządzenie opracowania w zakresie antropopresji na przejścia dla zwierząt, na potrzeby monitoringu porealizacyjnego DROGI EKSPRESOWEJ S8 od granicy województwa mazowieckiego - km 561+073 do Jeżewa

ECO-ANALYSE

Inwentaryzacja występowania populacji gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - 4038 czerwończyk fioletek Lycaena helle na obszarze Natura 2000 PLH040027 ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU

P.P.U.H STEINBUDEX-J.M

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego dla inwestycji pn. "Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy"

ENERGA INVEST SP Z O. O.

Wykonanie badań inwentaryzacyjnych ichtiobiologicznych oraz hydrobiologicznych środowisk rzeki Wisły i jej koryt bocznych w rejonie elementów planowanej infrastruktury przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”

ECO-ANALYSE

Inwentaryzacja występowania oraz ocena stanu zachowania gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - 1188 kumak nizinny Bombina bombina na obszarze Natura 2000 SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003

ECO-ANALYSE

Wykonanie inwentaryzacji terenowej oraz opracowanie dokumentacji uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000: NIESZAWSKA DOLINA WISŁY PLH040012, DYBOWSKA DOLINA WISŁY PLH040011, SOLECKA DOLINA WISŁY PLH040003

GMINA DRAGACZ

Wykonanie inwentaryzacji terenowej pomników przyrody oraz opracowania pn.: „Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie Gminy Dragacz”

RIMB SP Z O.O

Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna budynku mieszkalnego w Bydgoszczy, pod kątem występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków i nietoperzy wraz z przygotowaniem wniosku o zgodę na zniszczenie stwierdzonych siedlisk, w zawiązku z zaplanowanymi pracami budowlanymi

ECO-ANALYSE

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenów planowanej budowy obiektów produkcyjnych Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A.

GMINA ŚWIECIE

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 ZAMEK ŚWIECIE PLH040025.

RED CO. M. S

Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową, występujących na obszarze planowanej inwestycji: Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w piwnicach budynków oraz parkingami samochodowymi przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy

EKOSTUDIUM

Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji ichtiologicznej terenów górniczych przy ul Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z opracowaniem wyników oraz analizą wpływu planowanego zagospodarowania terenu na środowisko wodne

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Nadzór przyrodniczy

Zapewniamy profesjonalna opiekę merytoryczną i administracyjno - prawną nad procesem budowlanym inwestycji stwarzających zagrożenia dla środowiska