Ekspertyzy przyrodnicze

Oferowane usługi:

Potrzebujesz ekspertyzy przyrodniczej?

Jedyne czego potrzebujecie aby ją zrealizować to rzetelnych profesjonalistów.

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Posiadamy zaplecze specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych – dysponujemy m.in. ekspertami w zakresie hydrobiologii, ekologii, botaniki, entomologii, malakologii, ichtiobiologii, ornitologii, teriologii oraz chiropterologii.

Przykładowe realizacje

PG WODY POLSKIE

Sporządzenie ekspertyzy oddziaływania wstrzymania przepływu na Stopniu Wodnym we Włocławku na obszary chronione wraz z określeniem działań zaradczych i pełnieniem nadzoru przyrodniczego

RDOŚ BYDGOSZCZ

Monitoring trofii oraz ciągłości strefy buforowej jezior Ostrowskiego i Wójcińskiego w obszarze Natura 2000 POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE PLH300026

RDOŚ WARSZAWA

Wykonanie badań stanu populacji gatunków ichtiofauny i malakofauny stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 KAMPINOSKA DOLINA WISŁY PLH140029, poddanych wpływowi zanieczyszczeń wprowadzonych do rzeki Wisły w wyniku awarii rurociągu przesyłowego do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie

Kancelaria Radców Prawnych CIC Pikor Behnke

Analizy ichtiologiczne dot. konsekwencji środowiskowych awarii przemysłowej w zakładach SERY ICC Pasłęk Sp. z o.o.

RDOŚ BYDGOSZCZ

Ekspertyza określająca metody i częstotliwość zabiegów przemodelowania składu i struktury ichtiofauny w Jeziorze Ostrowskim (część zachodnia i wschodnia) i Jeziorze Wójcińskim, położonych na terenie obszaru Natura 2000 POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE PLH 300026.

Kancelaria Radców Prawnych CIC Pikor Behnke

Analiza wpływu awarii przemysłowej na środowisko wodne oraz ichtiofaunę rzeki Wąska i jeziora Drużno

TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Sporządzenie opracowania z zakresu ichtiologii, dotyczącego wpływu wprowadzanych ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły, wylotem zlokalizowanym w 739,80 km

SOLVAY / ECO-ANALYSE

Badania ichtiobiologiczne i analizy hydrobiologiczne w ramach monitoringu Wisły w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki SOLVAY we Włocławku

GDDKiA / ECO-ANALYSE)

Monitoring populacji zwierząt (płazów i ssaków) na obszarze potencjalnego oddziaływania AUTOSTRADY A1 od Torunia do granicy woj. kujawsko-pomorskiego.

TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Sporządzenie opracowania z zakresu ichtiologii, dotyczącego wpływu wprowadzanych ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły, wylotem zlokalizowanym w 739,80 km

Wybrane usługi

Ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy podstawowe i szczegółowe badania przyrodnicze oraz inne ekspertyzy i prace dokumentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wielu inwestycji stanowi kamień milowy otwierający drogę do realizacji

Wsparcie eksperckie

Wykonanie ekspertyz identyfikujących znaczenie budynków jako miejsc gniazdowania ptaków lub schronień nietoperzy,